Üretim

Türkiye’deki kanatlı işletmelerinin tamamı, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Koruma Kontrol Genel Müdürlüğü’ne bağlı 26468 sayılı Kuluçka ve Damızlık İşletmeleri Yönetmeliğine göre kuruluş, üretim ve çalışma izni almış tesislerdir. Türkiye’de bütün kesimhanelerin çalışma şart ve koşulları, 25694 sayılı Kanatlı Hayvan Eti ve Et Ürünleri Üretim Tesislerinin Çalışma ve Denetleme Usul ve Esaslarına Dair Yönetmeliğine göre resmi kurumlarca belirlenmekte ve denetlenmektedir. Türk Kanatlı Sektöründe yer alan bütün işletmelerde Avrupa kalite standartlarını zorunlu kılan üretim metotları kullanılmaktadır.

Yönetmelik gereği; kanatlı sektöründe faaliyet gösterecek bir tesis kurmanın kuralları ve şartları önceden belirlenmiş olup, bir tesis kurulmadan önce yerleşim yerlerinden belli bir mesafede olması, gerekli biogüvenlik şartlarını taşıması ve uygun lokasyonda alanlar seçilmesi mevzuatla disiplin altına alınmıştır. Hastalık riski bulunmayan, ari bölgelerde ve mevcut faaliyette bulunan tesislere tehdit oluşturmayacak sağlıklı sürüler yetiştirilmesi ve gıda güvenliğinin sağlanması Avrupa Birliği uyum sürecine bağlı olarak oluşturulan 27183 sayılı Hastalıktan Arilikte Bölümlendirme Yönetmeliği ile yürürlüğe sokulmuştur.

Kuluçkahanelerin; her türlü hayvan işletmelerine, hayvan kesim ve et işleme yerlerine, pazar yerlerine, yumurta depolarına, et depolarına, hastalık etkenlerinin bulaşmasına sebep olabilecek benzeri tesislere ve iskan sahalarına en az 1 kilometre uzaklıkta izole bir yerde kurulması şarttır.

Kurulmuş veya kurulma aşamasında olan kuluçkahanelerin ve damızlık işletmelerin hijyen ve sağlık kontrolleri bakanlık il ve ilçe müdürlükleri, enstitü ve il kontrol laboratuar müdürlüklülerince görevlendirilen veteriner hekimler tarafından yapılır. Kuluçkahaneler ve damızlık sürüler her altı ayda bir ve gerekli görüldüğü zamanlarda süreye bakılmaksızın kontrole tabi tutulur. Kontrol sonuçlarına göre bu yönetmelik şartlarına uygun olan işletmelere sağlık sertifikası düzenlenir, uygun olmayan işletmeler açıkça belirtilip bakanlığa bildirilir ve bu yerlerin sertifikaları bakanlık tarafından iptal edilir.