Çevre Bilinci

Türkiye’de çevreye duyarlı ve hayvan refahını gözeten bir yaklaşımla üretim yapılmakta, kurulan her işletmede çevre ile dost, hayvan refahını gözeten bir üretim yapısı kurgulanmaktadır. Gübreler son derece modern işleme tesislerinde kullanılarak tarımda yeniden kullanılabilmektedir. Üretici ve tüketici arasında ortak bir sorumluluk bilinci vardır. Avrupa Birliği’nde hayvan yetiştiriciliği ve hayvan refahı hukuki düzenlemelerle ele alınmış olup, Türkiye’de buna ilişkin hukuki düzenleme Hayvanları Koruma Yasası adı altında 24.06.2004 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Ülkemizde yumurta yönlü tavukçuluk yapılan yörelerde tavuk gübresi işleme tesisleri kurulmuştur ve işlenmiş olan organik tavuk gübreleri torbalanarak çevreye ve tarımsal üretime faydalı hale dönüştürülerek satılmaktadır.

Anayasamızın 56. maddesinde “Herkes sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir. Çevreyi geliştirmek, çevre sağlığını korumak ve çevre kirlenmesini önlemek devletin ve vatandaşın ödevidir.” denilmektedir. Sektör, bu bilinçle hareket etmekte, tüketici ile ortak sorumluluk taşımaktadır.

Damızlık, kümes ve kesimhanelerin projelendirme aşamasında yer seçimleri çevre koruma ve halk sağlığı açısından Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Çevre Orman Bakanlığı tarafından oluşturulan komisyonda titizlikle incelenmekte, kurulacak yeni tesisin çevresel etki önlemleri alınmadan veya çevresel etki değerlendirme kriterleri tamamlanmadan yeni yatırımlara izin verilmemektedir. Entegre firmaların tamamında atık su arıtma tesisleri bulunmakta, baca gazları bakanlık elemanlarınca sürekli kontrol ve denetim altında tutulmaktadır. Yeni kurulacak veya var olan tesisler için çevre izinlerinin (emisyon ve desarj) alınmış olması ve bunların her 2 yılda bir doğruluğunun denetlenmesi kanatlı sektöründe yerleşen çevre bilincinin bir göstergesidir. Kümeslerde oluşan gübrelerin çevreye zarar vermeden olgunlaştırılarak toprağa yararlı hale getirilip kullanılması için entegre firmaların yatırımları devlet tarafından desteklenmektedir.